fbpx Skip to main content

REGULAMIN PLEBISCYTU

pod nazwą „Plebiscyt Ekotyki 2022” zwanego dalej „Plebiscytem Ekotyki” lub „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt Ekotyki 2022” .

2. Organizatorem Plebiscytu Ekotyki 2022 jest Art Department Karolina Kiepas z siedzibą przy ul. Siedleckiego 4/16, 31-538 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 796-253-51-33

3. Plebiscyt organizowany jest na stronie portalu www.ekotyki.pl/plebiscyt (nazywanej dalej „Serwisem”).

4. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera Plebiscytu Ekotyki 2022 – platformy LupaKosmetyczna.pl. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją nominacji, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

5. Plebiscyt polega na wyłonieniu, w drodze otwartego głosowania Internautów, podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w branży kosmetyków naturalnych oraz akcesoriów wellness w następujących kategoriach:
5.a Naturalna Marka Roku 2022
5.b Naturalny Debiut Roku 2022
5.c Naturalny Kosmetyk do Włosów Roku 2022
5.d Naturalny Hit Roku 2022
5.e Naturalny Produkt do Twarzy 2022
5.f Naturalny Produkt do Ciała 2022
5.g Naturalny Produkt Wellness 2022
5.h Naturalny Produkt dla Mężczyzn 2022
5.i  Wyróżnienie Super Ekotyki 2022

6. W przypadku kategorii 5.a, 5.c, 5.e, 5.f , 5.g oraz 5.h, Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:

a. Pierwszy etap Plebiscytu – publiczne Nominacje kandydatów, będzie trwać od dnia 13.01.2023 r. od godz. 11:00 do dnia 20.01.2023 r. do godz. 20:00.

b. Drugi etap – publiczne, internetowe głosowanie w Serwisie online Plebiscytu na stronie ekotyki.pl będzie trwać od dnia 23.01.2023 r. od godz. 12:00 do dnia 31.01.2023 r. do godz. 23:59.

7. W przypadku kategorii 5.b, 5.d oraz 5.i Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:

a. Pierwszy etap Plebiscytu – Nominacje dla kandydatów, wyłaniane w drodze obrad Komisji – trwać będzie od dnia 13.01.2023 r. od godz. 12:00 do dnia 20.01.2023 r. do godz. 20:00.

b. Drugi etap – publiczne, internetowe głosowanie na wytypowanych przez Komisję kandydatów w Serwisie online Plebiscytu na stronie ekotyki.pl będzie trwać od dnia 23.01.2023 r. od godz. 12:00 do dnia 31.01.2023 r. do godz. 23:59.

9. Głosowanie w Plebiscycie zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.

10. W przypadku nominacji mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu głosowania w tej kategorii. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.

11. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez prawidłowe i skuteczne wypełnienie i wysłanie ankiet plebiscytowych w Serwisie. Z uwagi na ten fakt, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie (kategorie biznesowe), których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.

1. Kandydatami w Plebiscycie mogą być podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w obszarze produkcji i sprzedaży kosmetyków naturalnych oraz akcesoriów wellness na terenie Polski, a także organizacje pozarządowe, prowadzące działania proekologiczne. Kandydaci zostaną nominowani do udziału w Plebiscycie przez Internautów oraz Komisję (Art. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu). Komisja w swojej ocenie weźmie pod uwagę: opinie o produktach / inicjatywach Kandydata, sposób ich prezentacji w mediach społecznościowych oraz skalę ich popularności, innowacyjność jego produktów, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie, w której otrzymuje nominację.

2. Publiczne nominacje Kandydatów, w kategoriach o których mowa w Art. 1 pkt 6.a prowadzone będą wyłącznie w drodze publicznych ankiet, prezentowanych przez Organizatora w oficjalnym Serwisie Plebiscytu: http://ekotyki.pl/Plebiscyt

3. W Plebiscycie Kandydatami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Partnera Plebiscytu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. W przypadku nominacji osoby niepełnoletniej na jej udział w Plebiscycie musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

5. Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu Kandydata przysługuje w każdej chwili prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: targiekotyki@gmail.com. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.

6. Kandydat, lub opiekun prawny Kandydata, który w czasie trwania Plebiscytu przekaże zdjęcia na potrzeby Plebiscytu w celu ich publikacji oświadcza, że:
a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b. Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęć w kanałach promocji oraz  mediach społecznościowych Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d. Fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

7. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

8. Głos za pomocą ankiety Plebiscytowej za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba, która zaakceptuje Regulamin Plebiscytu oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych w tym Serwisie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. Kandydatów, osoby nominujące Kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z innych ważnych przyczyn społecznych / gospodarczych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Nominacje.

1. Propozycje nominacji Kandydatur do udziału w Plebiscycie w kategoriach wymienionych w Art. 1 pkt 6 można zgłaszać wyłącznie w Serwisie Plebiscytu opublikowanym przez Organizatora w pod adresem http://ekotyki.pl/Plebiscyt w terminie od dnia 13.01.2023 r. od godz. 12:00 do dnia 20.01.2023 r. do godz. 20:00 za pomocą ankiet nominacyjnych. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania nominacji.

2. Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie powinny zawierać:
a. Pełną nazwę marki / produktu (obowiązkowe),
b. Wskazanie kategorii, do której nominowany jest kandydat (obowiązkowe),
c. Link internetowy do strony marki / produktu w Internecie (nieobowiązkowe)

3. Zgłoszenie propozycji nominacji Kandydata do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych Kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji nominacji w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz polskim prawem.

5. Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Kandydatura nie została dołączona do listy nominowanych Kandydatów.

6. W dniu 23.01.2022 r. w Serwisie zostanie opublikowana lista nominowanych Kandydatur do udziału w Plebiscycie we wszystkich kategoriach wymienionych w Art. 1 pkt 5.

7. Po zaakceptowaniu nominacji, Organizator może zwrócić się do Kandydatów z prośbą przekazania na potrzeby Plebiscytu materiałów promocyjnych, o których mowa w Art. 2 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

8. W porozumieniu z nominowanymi Kandydatami mogą zostać przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone będą wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga pisemnej zgody osoby, której materiał dotyczy, a zgodę tę należy przedstawić także Organizatorowi.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się publicznie, za pomocą internetowej ankiety w Serwisie Plebiscytu na stronie http://ekotyki.pl/plebiscyt i będzie trwać od dnia 23.01.2023 r. od godz. 12:00 do dnia 31.01.2023 r. do godz. 23:59.
a. Udział w głosowaniu w Plebiscycie jest dobrowolny i darmowy.
b. Jedna wypełniona ankieta to 1 głos w Plebiscycie w wypełnionych prawidłowo kategoriach Plebiscytu.
c. Głosujący w Plebiscycie może wysłać 1 ankietę do głosowania, dopuszcza się wysłanie nie więcej niż 2 wypełnionych ankiet z tego samego adresu IP ale pod warunkiem wypełnienia ich przez 2 różne osoby. Nadliczbowe ankiety nadesłane z tego samego adresu IP  nie będą zaliczane jako pełnoprawne i zgodne z Regulaminem.
d. Głosy oddane inną drogą niż oficjalna nie będą brane pod uwagę.
e. Głosujący ma prawo do udziału w Konkursie towarzyszącym głosowaniu plebiscytowemu, wypełniając pole konkursowe u dołu ankiety w Serwisie. Tym samym wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celu przyznania ewentualnych nagród oraz w celu informowania o przyszłych celach marketingowych Organizatora.
f. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem ankiety zapewnia Organizator.
g. Do dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie na adres email, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydatów na których został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

3. Do obliczenia wyników Plebiscytu będą brane pod uwagę jedynie ważne głosy, oddane na stronie  Serwisu, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania w danej kategorii dodatkowego głosowania między nimi.

5. Ostatecznie o zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu decyduje największa procentowa liczba głosów uzyskana w ankietach w danej kategorii, zaliczona na podstawie prawidłowo oddanych głosów za pośrednictwem strony internetowej Plebiscytu w Serwisie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 03.02.2023 r. na stronie internetowej w Serwisie.

2. Za wydanie nagród (statuetek) w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

3. Laureaci, którzy wygrają w swoich kategoriach Plebiscytu uzyskają:
a. Statuetkę potwierdzającą zdobycie tytułu,
b. Odznaczenie w postaci cyfrowego pliku, który będzie mógł być wykorzystywany do promocji w mediach społecznościowych Laureata oraz na jego produktach – bezterminowo.
c. Dodatkowo, Laureat w kategorii 5.b otrzyma możliwość bezpłatnego udziału w stacjonarnych targach kosmetyków naturalnych Ekotyki w Krakowie lub Katowicach (lub opcjonalnie w analogicznych targach wirtualnych) w wybranym przez siebie terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 miesięcy od daty otrzymania tytułu.

4. Głosujący, którzy wezmą udział w Konkursie i wypełnią odpowiednie pole konkursowe w ankiecie plebiscytowej i zostaną wyłonieni jako Zwycięzcy Konkursu, otrzymają Nagrody, ufundowane przez Organizatora Plebiscytu – (za zajęcie 1 miejsca – akcesoria beauty o wartości 250 zł brutto, za 2 miejsce – akcesoria beauty o wartości 150 zł brutto, i za zajęcie 3 akcesoria beauty o wartości 100 zł brutto.
W celu przesłania nagród ze zwycięzcami kontaktować się z nimi będzie Organizator Plebiscytu. Zwycięzcy Konkursu towarzyszącego ankiecie plebiscytowej zostaną wyłonieni przez firmę Art Department Karolina Kiepas – Organizatora Plebiscytu.

5. Organizator i jego Partnerzy oświadczają, że nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

6. Nagrody w postaci statuetek zostaną wysłane do Laureatów do 15.02.2023 r. firmą kurierską, na wskazane przez Laureatów adresy pocztowe, na koszt Organizatora.

7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków czy kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora o na adres e-mail targiekotyki@gmail.com
2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail, adres dla doręczeń, nazwę kategorii, nazwę Plebiscytu oraz zwięzły opis problemu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (dotyczy on osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt Ekotyki 2022”:

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Organizator Plebiscytu czyli Art Department Karolina Kiepas z siedzibą przy ul. Siedleckiego 4/16, 31-538 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 796-253-51-33. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres e-mail: targiekotyki@gmail.com

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt Ekotyki 2022” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią) albo przez głosowanie gdy głosujesz w ankiecie. Jeśli osoba trzecia zgłosiła Twoją kandydaturę w Plebiscycie, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach archiwizacyjnych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając nam maila na targiekotyki@gmail.com

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści niniejszego Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa (udział w Plebiscycie) nie może zostać wykonana. Nie podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje zaniechanie działań, które wskazaliśmy wyżej.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:
a. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z organizacją Plebiscytu;
b. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający dane), np. Partner Plebiscytu.
c. Inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Plebiscytem, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać droga mailową, wysyłając maila na adres: targiekotyki@gmail.com W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która nominowała Ciebie do udziału w Plebiscycie lub podałeś je sam, dobrowolnie, oddając ważny głos w Plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko,
b. Miasto,
c. Kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział lub głosujesz,
d. Adres e-mail
e. Numer telefonu
f. Wizerunek (jeśli jesteś nominowany w Plebiscycie lub jesteś jego Laureatem)